OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/-ICU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

05.10.2020. 12:50

KLASA: 112-02/20-03/04

URBROJ: 2162/06-20-01-01

 

U Pakracu 05. listopada 2020.

 

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) na mrežnoj stranici Osnovne glazbene škole Pakrac, http://www.ogs-pakrac.hr/hr/, dana 05. listopada 2020. godine objavljuje se

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/-ICU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

 

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/-ice škole objavljenom u Narodnim novinama broj 90/2020 i na mrežnim stranicama Osnovne glazbene škole Pakrac http://www.ogs-pakrac.hr/hr/http://www.ogs-pakrac.hr/hr/ dana 07. kolovoza 2020. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac je na sjednici održanoj 11. rujna 2020 godine donio

 

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŠKOLE

 

1. Alfreda Petani Grafina, prof. imenuje se ravnateljicom Osnovne glazbene škole Pakrac na vrijeme od pet godina.

2. Mandat ravnateljici počinje s danom 09. listopada 2020. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanju ravnateljice škole u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnateljice škole s popratnom dokumentacijom te se, sukladno članku 127. stavak 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) smatra da je suglasnost ministra dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju ravnateljice škole (KLASA: 003-06/20-01/06; URBROJ: 2162/06-20-01-02) od 11. rujna 2020. godine, stupila je na snagu dana 01. listopada 2020. godine.

 

Osnovna glazbena škola Pakrac

Pročitaj više...

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

08.09.2020. 09:47

Obavještavamo učenike i roditelje da od danas, 08. rujna 2020. godine, počinje redovna nastava prema rasporedu dostavljenom od učiteljice solfeggia za grupnu te učitelja instrumenata za individualnu nastavu.

Pročitaj više...

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

03.09.2020. 11:13

Obavještavamo učenike i roditelje da će se prvi dan nastave, 07. rujna 2020. godine, za polaznike 1. razreda glazbene škole održati dobrodošlicom predmetnih učitelja učenicima i roditeljskom sastankom za njihove roditelje u dvorištu Kurije Janković s početkom u 17 sati.

Polaznici glazbenog vrtića dobrodošlicu će imati u srijedu, 09. rujna 2020. godine u koncertnoj dvorani škole s početkom u 18:00 sati, dok će za polaznike početničkog solfeggia dobrodošlica biti upriličena u četvrtak, 10. rujna 2020. godine na istom mjestu od 16:00 sati. Učenici od 2. do 6. razreda o rasporedu i dolasku u školu biti će obaviješteni telefonski od strane svojih predmetnih učitelja.

Želeći svima dobrodošlicu i više no ikada sretnu i uspješnu novu školsku 2020./2021. godinu, molimo roditelje i učenike da se pridržavaju preporučenih epidemioloških mjera i budu odgovorni prema sebi i drugima.


 

 

Pročitaj više...

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

07.08.2020. 11:53

KLASA: 003-06/20-01/04

URBROJ: 2162/06-20-01-03 od 30. lipnja 2020.

 

„Na temelju članka 126., stavaka 1.-3. i članka 127., stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 129/19) i članka 85. Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac, Trg bana Jelačića 1, Pakrac raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Ravnatelj/ravnateljica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja/ravnateljicu obvezni su priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

1. životopis,

2. dokaz o državljanstvu,

3. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

4. dokaz o položenome stručnom ispitu (za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita) odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita.

5. dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija),

6. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

7. dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

8. uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

9. program rada za mandatno razdoblje (program rada sadržava ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju),

10. dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat će predstaviti program rada za mandatno razdoblje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutu Osnovne glazbene škole Pakrac.

Ako je kandidat za ravnatelja/ravnateljicu škole stekao/la dodatne kompetencije može uz pisanu prijavu dostaviti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku. Sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac vrednovat će se sljedeće dodatne kompetencije kandidata:

– poznavanje stranog jezika – prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga javna isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu)

– osnovne digitalne vještine – prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu)

– iskustvo rada na projektima – prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobna izjava kandidata u životopisu).

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na pet godina.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidatom za ravnatelja/ravnateljicu škole u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne glazbene škole Pakrac.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu škole: Osnovna glazbena škola Pakrac, Trg bana Jelačića 1, 34550 Pakrac, u zatvorenoj omotnici s naznakom. »Natječaj za ravnatelja/icu škole – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Osnovna glazbena škola Pakrac

 

Pročitaj više...

ONLINE UPISI U OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU PAKRAC - OBAVIJEST

16.06.2020. 10:04

Obavještavamo roditelje i učenike da su svi učenici prijavljeni u 1. upisnom roku upisani u željene programe kao i da upise vršimo i dalje te nam se slobodno javite za neka od preostalih mjesta u sljedećim programima:

- glazbeni vrtić

- početnički solfeggio

- flauta

- harmonika

- klarinet

- viola

- violina

 

Pročitaj više...

Arhiva vijesti