Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Pakrac

KLASA: 007-03/24-01/4

URBROJ: 2177-9-2-01-24-1

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/1385/1569/22), na mrežnoj stranici Osnovne glazbene škole Pakrac, http://ogs-pakrac.hr/, dana 18. lipnja 2024. godine objavljuje se

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/-ICU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/-ice škole objavljenom u Narodnim novinama broj 49/2024 i na mrežnim stranicama Osnovne glazbene škole Pakrac dana 26. travnja 2024. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac je na sjednici održanoj 23. svibnja 2024. godine donio

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŠKOLE

  1. Martina Golub, mag.mus. imenuje se ravnateljicom Osnovne glazbene škole Pakrac na vrijeme od 5 godina.
  2. Mandat ravnateljici počinje teći s danom 01. srpnja 2024. godine.
  3. Ova odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanju ravnateljice škole u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnateljice škole te se, sukladno članku 127. stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, smatra da je suglasnost dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju ravnateljice škole (KLASA: 007-03/24-01/2; URBROJ: 2177-9-2-04-24-1) od 23. svibnja 2024. godine stupila je na snagu 12. lipnja 2024. godine.

Osnovna glazbena škola Pakrac

Tags: No tags