OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/-ICU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

KLASA: 112-02/20-03/04

URBROJ: 2162/06-20-01-01

U Pakracu 05. listopada 2020.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) na mrežnoj stranici Osnovne glazbene škole Pakrac, http://www.ogs-pakrac.hr/hr/, dana 05. listopada 2020. godine objavljuje se

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RAVNATELJA/-ICU OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/-ice škole objavljenom u Narodnim novinama broj 90/2020 i na mrežnim stranicama Osnovne glazbene škole Pakrac http://www.ogs-pakrac.hr/hr/http://www.ogs-pakrac.hr/hr/ dana 07. kolovoza 2020. godine, Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac je na sjednici održanoj 11. rujna 2020 godine donio

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŠKOLE

  1. Alfreda Petani Grafina, prof. imenuje se ravnateljicom Osnovne glazbene škole Pakrac na vrijeme od pet godina.
  2. Mandat ravnateljici počinje s danom 09. listopada 2020. godine.
  3. Ova odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanju ravnateljice škole u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnateljice škole s popratnom dokumentacijom te se, sukladno članku 127. stavak 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) smatra da je suglasnost ministra dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju ravnateljice škole (KLASA: 003-06/20-01/06; URBROJ: 2162/06-20-01-02) od 11. rujna 2020. godine, stupila je na snagu dana 01. listopada 2020. godine.

Osnovna glazbena škola Pakrac

Tags: No tags